ขอเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2554-55 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา

เมนูหลัก
ประวัติอำเภอสามเงา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการเกษตร
พันธกิจ
อัตรากำลัง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภัยธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสาหกิจชุมชน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการ(ศ.02)
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
อาสาสมัครเกษตรและอาสายุวเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม  
โครงการส่งเสริมการเกษตร
อาชีพน่าสนใจ
 การเกษตรกรรม การเพาะปลูก
  การเลี้ยงสัตว์
การประมง
อาหารคาว
อาหารหวาน
เครื่องดื่ม
การผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภค
สินค้างานฝีมือ - สิ่งประดิษฐ์
การให้บริการ
อื่นๆ
ข้อมูลการเกษตร

พยากรณ์อากาศ

 
 
 
ขอให้ชะลอการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง 3 ชนิด ปี2553/54 ไปก่อน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ในการขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2552/53 ที่มีอยู่แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการ โดยเปิดให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่มีพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มกว่าที่เคยจดทะเบียนไว้เท่านั้น และให้มีมาตรการเพื่อดำเนินการสุ่มตรวจความถูกต้องของการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นกรณีไป ตามความเหมาะสมและจำเป็น  ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ขอให้บันทึกข้อมูลลงในระบบตามปกติต่อไป << รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศการกำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553 และประกาศกำหนดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553
แบบฟอร์มสำหรับการแก้ไขข้อมูล / การขึ้นทะเบียนแทน / การขอใบรับรองแทนฯ ครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54
สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับศูนย์วิจัยเกษตรตาก(ดอยมูเซอ) ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสารพิษตกค้าง ณ บ้านวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553
ายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร โดยมีนายปรีชาH สงนพรัตน์ เกษตรอำเภอสามเงา และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ      ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง  จัดอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สาธิตการทำน้ำข้าวกล้อง เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับศูนย์วิจัยการเกษตรตาก(ดอยมูเซอ)  จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2553 กิจกรรมนำเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองการผลิตพืชปลอดภัย ปี 2553 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553
นายพรชัย วนิชนพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, นายปรีชา สงนพรัตน์ เกษตรอำเภอสามเงา และ นายนพพร สามลทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2552/53 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่ายางตก หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553
นายพรชัย วนิชนพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ลำไย) ปี 53 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่ายางตก หมู่ 1 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เมื่อวันที่16 มีนาคม 2553
นายปรีชา  สงนพรัตน์ เกษตรอำเภอสามเงา ประธานคณะทำงานบริหารจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้(ลำไย)ระดับอำเภอ ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่ายางตก หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก    เมื่อวันที่12 มีนาคม 2553
   
 

ข่าวย้อนหลัง


 

 

 

 

 

หน่วยงานในกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบอินทราเน็ต(ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมชลประทาน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเขต 6
หน่วยงานในสำนักงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน
แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ
แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการ
แบบเบี้ยเลี้ยง
แบบใบลา
แบบการเบิกเงินสวัสดิการ
   (การศึกษาบุตร)
รายงานการประชุมประจำเดือน
 เช็คเมล์ : Web mail:
รายการโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
 


 


 


 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553