ข้อมูลภัยและสถานการณ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2565