โครงสร้างองค์กร

นางประภัสสร แสนอ่อน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอสามเงา

นายชาญณรงค์ วันพุตธ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศุภวดี เขียววัน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายจำรัส จินะการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นายศรายุทธ์ จันทร์ทึง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนภัสวรรณ อิ่มเอี่ยม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางรจนา คล้ายวิเชียร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายตวงสิทธิ์ ทองแทน