ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ที่ตั้ง ศพก. หลัก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ลำไยนอกฤดู)
สินค้าหลัก : ลำไยนอกฤดู
พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่ปลูกลำไยในตำบลสามเงา และตำบลอื่นๆในอำเภอสามเงา
องค์ความรู้โดดเด่นของศูนย์ : การลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดู
สถานที่ตั้ง : บ้านสามเงา หมู่ที่ 7 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
พิกัด : X 506450 Y 1901468